Wywoływanie metod pomiędzy plikami SWF

Problem: Plik swf utworzony w actionscript2 będzie osadzony w innym pliku swf utworzonym w actionscript3. W jaki sposób z jednego pliku swf wywołać metodę w drugim?

Rozwiązaniem jest użycie klasy LocalConnection. Oto przykładowy kod:

embeded.swf (actionscript 2):

on(release) {
	var localConnection:LocalConnection = new LocalConnection();
	localConnection.send("holderConnection", "myMethod");
}

holder.swf (actionscript 3):

import flash.net.LocalConnection;
 
public class Holder
{
  public function Holder()
  {
    var localConnection:LocalConnection = new LocalConnection();
	localConnection.client = this;
	localConnection.connect("holderConnection");
  }
 
  public function myMethod():void
  {
    trace('metoda myMethod została wywołana');
  }
}

Należy zwrócić uwagę, aby metody które chcemy wywołać były zdefiniowane jako metody publiczne.